فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم ارتباطات،دانشگاه علامه طباطبائی،تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ تهران - گروه مطالعات فرهنگی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین شکاف نسلی و توسعه ی فرهنگی بود. در این پژوهش هویت فرهنگی به عنوان مولفه-ای از توسعه ی کیفی فرهنگ، فردگرایی به عنوان یک ارزش مدرن و پایگاه اجتماعی-اقتصادی در دو بعد عینی و ذهنی مد نظر قرار گرفتند. نتایج نشان داد که هویت فرهنگی و فردگرایی همبستگی معناداری با شکاف نسلی دارند. همچنین تحصیلات پدر، پایگاه ذهنی و فردگرایی با هویت فرهنگی رابطه ی معناداری را نشان دادند. یافته ها مدلی را پیشنهاد کردند که بر اساس آن تحصیلات پدر و پایگاه ذهنی از طریق هویت فرهنگی بر شکاف نسلی اثرگذارند و همچنین فردگرایی علاوه بر رابطه ی مستقیم با شکاف نسلی، رابطه ای غیر مستقیم و از طریق هویت فرهنگی با شکاف نسلی دارد. این مدل با ضرایب تحلیل مسیر آزمون شد و مورد تایید قرار گرفت. یافته‌ها با توجه به نظریه ها و مباحث این حیطه مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Generation gap and cultural development case of study: Ma students of Shahid Chamran university of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Hossein Bagheri 1
  • Arash Heydari 2

1 communication sciences.Allame Tabatabaee university.Tehran

2 university of science and culture-tehran

چکیده [English]

The purpose of present study was exploring the relations between cultural development and generation gap. Cultural identity as an index of cultural development, individualism as an index of modern value and socioeconomic status, in both subjective and objective dimensions, as a structural index were considered. Results suggested that cultural identity and individualism have significant correlations with generation gap. Father education, subjective SES and individualism had significant correlations with cultural identity. Results suggested a statistical, and theoretical, model for explaining generation gap. Based on this model, father education and subjective SES have indirect effect, through cultural identity, on generation gap. Path analysis confirmed the model. Results have been discussed based on theoreticl and experimental findings.These results of the research suggested that generation gap should be considered as a consequence of development process in Iran and the lack of cultural development perspective. Development process should be considered as multi-dimensional trend not just economical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generation gap
  • cultural development
  • Cultural identity
  • individualism
  • Socioeconomic status