نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

2 وزارت نیرو

3 بلوار افریقا (جردن)- خیابان گلفام- پلاک 70- موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی- طبقه اول - گروه آمار

10.22034/jcsc.2020.111669.1963

چکیده

در این رساله به تدوین و اعتباریابی الگویی برای توسعه راهبردی مدیریت منابع انسانی برای سازمان صدا و سیما پرداخته شده. روش تحقیق از نوع آمیخته (ترکیبی) است و ابتدا بر اساس روش کیفی و مشخصاً بر مبنای روش کیفی گرندد تئوری یا GT و بر اساس نسخه سیستماتیک و با انجام مصاحبه با خبرگان موضوع، به استخراج مولفه ها و شاخص های توسعه راهبردی مدیریت منابع انسانی پرداخته شده و در مرحله کمّی، با تدوین پرسشنامهء برگرفته از شاخص های کیفی، از 281 نفر مورد پیمایش قرار گرفتند و به اعتباریابی و بررسی ساختار عاملی الگوی مذکور پرداخته . برای تحلیل داده های کیفی از نرم افزار MAXQDA2018 برای تحلیل داده های بخش کمّی از نرم افزار SPSS و AMOS استفاده گردید. برای تحلیل داده های کمّی علاوه بر روش های توصیفی، از آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد.
یافته های تحقیق بخش کیفی نشان داد که الگوی توسعه راهبردی مدیریت منابع انسانی برای سازمان صدا و سیما دارای 5 بعُد و 34 مولفه است. یافته های بخش کمّی نشان دادند که در تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، بارهای عاملیِ همه شاخص ها بالاتر از 0/3 بود و شاخص های نیکویی برازش الگو نیز، برازش مناسبی را نشان می داد. همچنین شاخص ها، پایایی (میزان آلفای کرونباخ) مناسبی در الگوی مذکور داشتند و می توان گفت که یافته های بخش کمّی نشان از برازش خوب الگوی ساختاریِ با داده های جامعه آماری داشته الگوی مذکور تبیین مناسبی در جامعه آماری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design of strategic Human resource Management model for Islamic republic of Iran Broadcasting organization: a mixed method approach

نویسندگان [English]

  • Fatemeh MiriQamsari 1
  • sedegheh babran 2
  • Ahmad Saidee 3

1 Islamic Azad university East Tehran

2 مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو

3 Faculty of science and technology

چکیده [English]

With the aim of compilation and validation of a model to develop strategic human resource management, this research was implemented in the Islamic Republic of Iran Broadcasting Organization. Human resources are the primary asset of each organization and therefore, each company, in line with its mission and to materialize its goals and implement its strategic plans should take meaningful measures for the development of human resources. Human resource management is considered to be one of the most important and key departments among other company sections. The reason for this significance is the presence of human factor, as it is believed that the human factor could be the source of changes.
Research method:
The research method used in the present research was mixed method, which was based on qualitative descriptive method specifically the Grounded Theory (GT) method, and formulated according to Systematic Strauss' methodology, implemented via holding interviews with experts and practitioners in this topic. Accordingly, the variables and components on the strategic development of human resource management were deducted and then during each quantitative phase, based on the questionnaires compiled on variables derived from the qualitative phase, 281 people took part in the survey and the variance of factorial structure of the aforementioned model was validated.
In order to analyze the qualitative data, MaxQDA2018 software, and to breakdown and scrutinize the quantitative data, SPSS and AMOS were applied. Also, to analyze the quantitative data in addition to descriptive methods, T-test, exploratory factorial analysis, and confirmatory factor analysis were performed accordingly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Human Resource Management
  • Strategic development
  • Iran Broadcasting Organization