فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه خوارزمی، ،تهران،ایران

چکیده

هدف مقاله حاضر شناسایی شرایط زمینه ساز مددجویی از دعانویسی و فالگیری در بین زنان تحصیلکرده شهررشت براساس تجربه زیسته وروایت خودشان است. بدین منظور از روش کیفی با کاربست نظریه زمینه‌ای در تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده‌شده‌است. اطلاعات لازم به کمک تکنیک مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته و با روش نمونه‌گیری هدفمند جمع‌آوری شد. انتخاب 16مصاحبه شونده تا زمان اشباع نظری ادامه یافت. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها، 66 مفهوم و 16مقوله عمده و 9 مقوله نهایی استنتاج شد. یافته‌های تحقیق بیانگرآن ‌است که فرایندجامعه‌پذیری، باور به فرهنگ این‌جهانی و آن‌جهانی، برخی تمایلات روانشناختی، مدرن شدن سازوکارهای فالگیری و دعانویسی و گروه مرجع فرد به عنوان شرایط زمینه سازعمل می‌کنند. در این میان مقوله فضای کنش و ترفندها و شگردها دو مقوله تعاملی محسوب می‌شوند. حل‌مشکلات و برخی آسیب‌های احتمالی مهم ترین پیامد مراجعه به اماکن دعانویسی و فالگیری است. در نهایت مقولات استخراج‌شده در ارتباط با یکدیگر قرارگرفتند و یک مقوله‌هسته با عنوان «درماندگی و باورهای فرامادی» متبلورشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Backgrounds and Consequences Application of Prayer Healing and Divination Sample study of educated women in Rasht

نویسندگان [English]

  • sara aflaki arbani 1
  • hossein serajzade 2
  • fatemeh javaheri 1

1 department of sociology, faculty of literature and humanities, university of kharazmi, tehran, iran

2 Department of Sociology,Faculty of Literature and Humanities,kharazmi University,Tehran,Iran

چکیده [English]

The purpose of the present article is to identify the conditions for the study of PrayerHealing and Divination among educated women in Rasht based on their lived experience and narrative.. For this purpose, qualitative method by application of grounded theory were used to data analyze.Information was collected using semi-structured interview technique and purposeful sampling. collected by semi-structured interview techniques and purposive sampling. Selection of 16 interviewees continued until theoretical saturation. After analyzing the data, 66 concepts and 16 major categories, and ultimately 9 final categories were deduced. The findings indicate that socialization, terrestrial and other-worldly culture, psychological tendencies, divination and pray healing modernization and the role of reference group serve as the conditional categories. In this category, action space and tricks and techniques are two interactive categories. Problems and some potential damages are the most important consequence of going to places of prayer and forgery. Finally, extracted issues were placed in relation to each other, and The core category emerged as "helplessness and Supernatural Beliefs "

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prayer healing
  • divination
  • grounded theory
  • helplessness
  • Supernatural Beliefs