نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، فردوسی مشهد

3 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

10.22034/jcsc.2020.105302.1877

چکیده

رسانه‌های اجتماعی- ارتباطی نوین دریچه‌های تازه‌ای را بر زندگی شخصی و اجتماعی کنش‎گران اجتماعی گشوده‎اند. این رسانه‌ها جدای از این که موجبات ارتباط آسان کاربران را در گستره‎های وسیع زمان و مکانی با کمترین محدودیت فراهم می‌کنند، آنها را با ارزش‌ها، باورها و سبک‌های جدیدی از زندگی آشنا می‎سازند و امکان بروز جلوه‎های متنوعی از هویت شخصی را که شاید در عرصه‌های واقعی زندگی اجتماعی، مجال بروز نیابد، فراهم می‌آورند. از این رو دنیای مجازی فضای مناسبی برای بررسی و کشف هویت‌های کاربران آن است. در همین راستا توجه به ماهیت‎های نمادینی همچون تصاویر پروفایل‎های کاربری می‌تواند به مثابه ابزاری برای بازنمود هویت، باورها و ارزش‌های افراد تلقی شود. مطالعه حاضر با هدف کشف و بازنمایی تیپ‌های هویت‎پردازی کاربران شبکه اجتماعی- ارتباطی تلگرام، به تحلیل و سنخ‎شناسی تصاویر پروفایل‌های ایشان مبتنی بر روش نشانه‎شناسی اجتماعی تصویر پرداخته‎است. بر پایه‌ی یافته‌های حاصل که در برگیرنده تحلیل بیش از 600 تصویر بوده است، هفت تیپ هویتی شامل هویت‌های طبیعت‎گرا، عاطفه‎مدار، فردمحور، جمع‎نگر، واقعیت‎گرا، تخیل‎برانگیز، معنویت‎گرا صورت‌بندی شد. هر کدام از تیپ‌های مذکور هویتی، بازنمایی ویژه‌ای به لحاظ معنایی، ترکیبی و تعاملی دارند که به کاربران امکان انعطاف و قدرت مانور قابل توجهی در تصویرسازی خودِ مطلوب انگاشته‎شده‎شان در فضای مجازی داده‎است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of identity types in telegram profiles, based on the social semiotics of the image

نویسندگان [English]

  • zahra baradarankashani 1
  • mahdi kermani 2
  • majid fouladian 3

1 Pdh Student, Social Sciences Department of Ferdowsi University of Mashhad

2 Assistant Professor of Sociology, Ferdowsi University of Mashhad

3 Assistant Professor of Sociology, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

The social media has opened up new communication channels on Individual and social aspects of social actors' lives. Apart from providing easy communication between users in a wide range of time and space with the least constraints, these media provide them with new values, beliefs and styles of life, and the possibility of various manifestations of personal identity Which may not be possible in real areas of social life. Hence, the virtual world is a good place to explore and discover the identities of its users. In this regard, attention to symbolic nature, such as images of user profiles, can be considered as a means of representing the identities, beliefs, and values of individuals. The purpose of this study was to identify and represent the identities of telegram's users. For this purpose, the images of their profiles have been analyzed and typified by the method of social semiotics of image. Based on the findings, which included the analysis of more than 600 images, seven identity types were composed of nature-oriented identities, affective-oriented, individualistic, compilative, fact-oriented, imaginative, spiritualist oriented. Each of these identities has a semantic, interactive and combined representation, giving users the flexibility and power of maneuvering in their optimal self-portrayal in cyberspace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • telegram
  • Identity
  • Representation
  • social semiotics of image
  • Cyberspace