نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد اسلام آبادغرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آبادغرب، کرمانشاه، ایران

10.22034/jcsc.2020.82405.1556

چکیده

مسئولیتپذیری اجتماعی از مهم‌ترین مؤلفههای اجتماعی و فرهنگی یک جامعه مدنی و از جمله ویژگی‌های توسعه یافتگی است که در هر جامعهای افراد و نهادهای دولتی و غیردولتی با تأکید بر تبعیت از قوانین مدنی جامعه، آموزههای ارزشی و هنجاری مطابق با فرهنگ همان جامعه را از دوران کودکی به وسیله ارتباطات اجتماعی، تعاملپذیرى و کنشهاى متقابل اجتماعى رو در رو به صورت‌هاى مستقیم و غیر مستقیم آموزش مىدهند، این فرایند منجر به توسعه پایدار جامعه مىگردد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و میزان مسئولیتپذیری اجتماعی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه می‌باشد. این مطالعه با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و تکنیک پیمایش انجام پذیرفت. جمع آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه توأم با مصاحبه انجام گرفت، سپس برای پردازش و تجزیه و تحلیل آماری دادهها از نرمافزار SPSS22 استفاده گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد بین سن، جنسیت، وضعیت تأهل و محل سکونت با مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه معناداری وجود ندارد. هم چنین نتایج حاصل از رگرسیون نشان می‌دهد متغیر هوش فرهنگی راهبردی با بتای 356/0beta= بیشترین مقدار واریانس متغیر وابسته را تبیین کرده است و در مرتبه ی دوم متغیر مقطع تحصیلی با بتای 354/0beta=، متغیر هوش فرهنگی انگیزشی با235/0beta=، متغیر هوش دانشی با 146/0beta= و در پایان متغیر هوش فرهنگی کلامی با 121/0beta= قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between cultural intelligence and social responsibility among post graduate student of Kermanshah Islamic Azad University

نویسنده [English]

  • ali moradi

Associated Professor of Sociology, Eslam Abad-E-Gharb Branch, Islamic Azad University, Eslam Abad-E-Gharb, Kermanshah.

چکیده [English]

Social responsibility is one of the most important socio-cultural components of a civil society and it is a feature of development that people public and private sectors of every society with emphasize on abiding the rules of civil society, will teach the valuable and normative educations according to very same community since childhood by using the social communications, direct and indirect face to face interactions, and so this process will lead to developing a sustainable community. Based on this the main purpose of the current research is to investigate the relationship between cultural intelligence and social responsibility of post graduate students of Kermanshah Islamic Azad University. This study took place by using cross-sectional method and scaling technique. Data collecting was through questionnaire alongside interview, and SPSS software 22 version was used to process and statistical analysis of data. Obtained results of current research shows that there is no significant relationship between age, sex, marriage status, lodging with social responsibility, but there is significant relationship between level of education and social responsibility. Regression results indicate that Cultural Intelligence of strategy with (Beta=.356) the greatest amount of variance in the dependent variable and in the second place with academic level (Beta=.354), variable of motivational cultural intelligence (Beta=.235), the variable verbal IQ (Beta=.146) and cultural intelligence is variable at (Beta=.121) the end.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Responsibility
  • Cultural Intelligence