فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 استادیارگروه علوم ارتباطات اجتماعی ، واحد تهران شمال ،دانشکاه ازاد اسلامی واحد تهران، ایران.

3 استاد یار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران شرق، تهران، ایران .

چکیده

با توجه به استفاده فراوان سالمندان از تلویزیون، افزایش جمعیت سالمندی در کشور و چالش‌های ناشی از این افزایش، تلویزیون می‌تواند با ساخت و ارائه برنامه‌هایی با محتوا و ساختار مناسب، جامعه را برای داشتن سالمندی موفق و فعال آماده سازد. این پژوهش با هدف دستیابی به نقش تلویزیون در حمایت از زندگی سالمندی انجام شده است. گردآوری اطلاعات با روش پیمایشی، جامعه آماری سالمندان در مناطق 22گانه شهر تهران، نمونه آماری 400نفر از سالمندان تهرانی با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای سه مرحله‌ای بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته، روایی و اعتبار پرسشنامه صوری و محتوایی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 8964/0 محاسبه شد. یافته‌ها نشان داد 84درصد از سالمندان تهرانی بیننده برنامه‌‌های تلویزیون بودند؛ اکثریت سالمندان تهرانی با هدف «سرگرمی و گذران وقت» و در مرتبه بعد با هدف «کسب اطلاعات و اخبار» و اقلیتی با هدف «آموزش» تلویزیون تماشا می‌کردند. بینندگان سالمند تهرانی به ترتیب به «اخبار»، «سریال»، «فیلم»، «مستند»، «سخنرانی» و «موسیقی» علاقه داشتند، زنان بیشتر به «سریال» و «فیلم»و مردان بیشتر به برنامه‌های «اخبار»، «مستند» و «موسیقی» علاقمند بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Television in Supporting Aging Life

نویسندگان [English]

  • SORAYA HASHEMI 1
  • Seyed ALi Rahmanzadeh 2
  • Norooz Hashhem zehi 3

1 senior researcher IRIB

2 Assistant professor,Department of social communication sciences,Islamic Azad university,East Tehran Branch,Iran

3 Azad

چکیده [English]

To watch television by aging more than any other age segment and because of that the elderly has grown substantially in recent years in the country and challenges posed by this increase, television has a potential impact on successful and active person's lives by producing and presenting effective TV programs with suitable content and structure toward the elderly.
This research analyses the role of television in supporting the elderly's lives in the Metropolitan of Tehran. The data collection gathered by surveying. The statistical population was the elderly from 22 Tehran regions. The statistical sample was 400 elderly in 22 Tehran regions selected by the sampling method of three-stage clustering. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire was content and formal validity and its reliability were calculated by Cronbach's Alpha 0.8964. The findings showed that 84 percent of the Tehran elderly watched television programs. According to the data from the survey, the majority of them watched TV programs for "entertainment and pastime", and then for "information and news", and the minority did for "education". Tehran elderly viewers were interested in "news", "serial", "movie", "documentary", "lecture" and "music" respectively. Overall women spent more time watching TV "serial" and "movie" than men and men interested more in viewing "news", "documentary" and "music" than women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Support
  • Aging life
  • Islamic Republic of Iran TV
  • Role of Television
  • Metropolitan of Tehran