فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی ، دانشکده علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی ،دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استاد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان،کرمان،ایران

4 دانشیار جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

اچ‌آی‌وی/ایدز به عنوان مساله‌‌‌ای چندوجهی دارای پیامدهای زیستی، اجتماعی و روانی است که زندگی فردی و اجتماعی مبتلایان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این بیماری با قرار گرفتن در کانون روابط اجتماعی فرد، تعاملات او را دست‌خوش تغییرات اساسی می‌کند. یکی از جنبه‌های کمتر دیده شدۀ این بیماری که در تحقیقات مرتبط نیز مورد غفلت قرار گرفته است،افشاء می-باشد. تحقیق حاضر به بررسی این موضوع در بین زنان مبتلا در شهر تهران پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده به صورت کیفی تحلیل مضمونی و ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساخت‌یافته بوده است. روش نمونه‌گیری به صورت هدفمند و جامعه پژوهشی 18 نفر بوده که تا زمان اشباع نظری با رضایت آگاهانه و اصول اخلاقی رازداری انتخاب شده و به سوالات پاسخ داده‌اند. زمان گردآوری اطلاعات بهار و تابستان 1398 بوده است. براساس یافته‌ها در ذیل تجربه‌ی مفهوم افشاء، چهار مضمون اصلی و هشت مضمون فرعی به‌دست آمده است. مضامین اصلی شامل«مرزبندی افشاء»، «ترس از افشاء»، «مدیریت افشاء» و «ناسازه افشاء» می‌باشد و مضامین فرعی دربردارنده«دوگانه بیمار- بیماری»، «مرز احساس امنیت و احساس عدم امنیت»، «ترس از انگ غیراخلاقی بودن»، «ترس از طرد»، «دوراهی افشاء»، «کنترل افشاء»، «همدلی و حمایت» و «طرد» بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Experience the disclosure of illness among people living with HIV / AIDS(Qualitative study in Tehran)

نویسندگان [English]

  • mahmood shahabi 1
  • Aliahmad Rafiei rad 2
  • ali akbar haghdoost 3
  • shirin ahmadnia 4

1 Associate professor of sociology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

2 PhD Candidate of Cultural Sociology,Allameh Tabataba'i University,Tehran,Iran

3 Professor of Epidemiology, Kerman University of Medical Sciences, Kerman,Iran

4 Associate professor of sociology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

HIV / AIDS is a multifaceted biological, social, and psychological problem considerably affecting on the individual and the community. This disease changes a person’s communication by being at the center of a person's social relationship. Disclosure is one of the HIV aspects less researched. The current study aimed to investigate the disclosure issue among female patients in Tehran county. A qualitative methodology and semi-structured interview were used for data collection in the present study. The bullet-shaped sampling was considered as sampling method and sample size was 18 people and they answered questions until theoretical saturation based on informed consent and ethics of confidentiality. Data were collected in spring and summer of 2019. Based on the findings, the experience of the disclosure concept was derived from four main themes and eight sub-themes. The main themes included "disclosure threshold", "fear of disclosure", "disclosure management", and "paradox of disclosure" and the sub-themes covered "dual patient-disease", "border of sense of security and feeling of insecurity", "fear of intolerance", "fear of rejection", "the duality of disclosure", "control of disclosure", "empathy, support", and "exclusion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disclosure
  • social stigma
  • disease
  • thematic analysis
  • HIV / AIDS