فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت رسانه دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد و احد علوم و تحقیقات

2 دانشکده علوم توانبخشی - دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 دانشکده مدیریت و اقتصاد ؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

4 گروه مدیریت رسانه ؛دانشکده مدیریت واقتصاد، واحد علوم وتحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

5 گروه مدیریت رسانه ، دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

چکیده

پرسشگری سقراطی پرسشگری ‌نظام‌مندی است که‌ازآن می توان برای بررسی اندیشه های پیچیده ، هدف‌های متعدد ، رسیدن به حقیقت چیزها ، حل مسائل و مشکلات ، معلوم ساختن مفروضات،واکاوی مفاهیم وتمیز آنچه می‌دانیم از آنچه نمی‌دانیم بهره گرفت. فرق میان پرسشگری سقراطی‌ با پرسشگری به معنای معمول این است که پرسشگری سقراطی روش-مند ، منظم‌وعمیق‌است وهمچنین برمفاهیم، اصول، نظریه ها، موضوعات و مشکلات اساسی تمرکز دارد.درطراحی بازی-های دیجیتالی با بهره‌گیری‌ازپرسشگری‌ سقراطی‌وابزارهای تفکرنقادانه وبارویکردکندوکاو پذیری، به‌کودکان‌ونوجوانان، واکاوی، روند استدلال وارزیابی‌تفکردیگران وچگونه اندیشیدن را می توان آموزش داد. در مطالعه ‌حاضر بنابر ماهیت موضوع، داده ها با استفاده ازروش کمی، پرسشنامه محقق ساخته وروشکیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد یا گراندد تئوری و کدگذاری مصاحیه ها جمع‌آوری شده است‌. جامعه پژوهش حاضر شامل کودکان و نوجوانان 10تا 12 سال و 12 تا 14سال می باشد که محقق اقدام به مصاحبه‌ وتوزیع پرسشنامه کرده‌ورویکرد نقادانه‌آنان‌ در بازی دیجیتالی کلش آف کلنز تحلیل-شده وهمچنین در بخش بعدی این مقاله نتایج حاصل‌از مصاحبه های اساتید دانشگاه مورد عمق کاوی قرار گرفته است. به این ترتیب در مقاله حاضر به این نتیجه رسیده‌ایم که‌ دربازی‌های دیجیتالی به منظورپرورش‌توانایی پرسشگری کودکان ونوجوانان برای حل مسائل و تصمیم گیری، توجه به مؤلفه‌های تفکرنقادانه ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A reflection on Socratic questioning and critical thinking in digital games

نویسندگان [English]

  • mehrnoosh khorraminejad 1
  • hasan ashayeri 2
  • Ataollah Abtahi 3
  • Kamran Mohammakhani 4
  • Neda Soleimani 5

1 Faculty of Management and Economics/ Islamic Azad university

2 School of Rehabilitation Sciences. Iran University of Medical Sciences

3 School of Management and Economics Islamic Azad University - Science and Research Branch

4 Media Management Group; School of Management and Economics;Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

5 Media Management Group School of Management and Economics; Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

چکیده [English]

Socratic Questioning is a systematic questioning that can be used to explore complex ideas, multiple goals, reach the truth of things, solve problems, identify assumptions, analyze concepts and specify what we know and what we do not know. The distinction between Socratic questioning and ordinary questioning is that Socratic questioning is methodical, systematic and deep and is also focused on the underlying concepts, principles, theories, topics, and problems. In digital game designing, children and adolescents can be trained the process of reasoning and evaluating thoughts of other people and how to think through the use of Socratic questioning and critical thinking tools, and exploration. In this study, due to the topic, a researcher-made questionnaire is made by data using a quantitative method, , and a questionnaire based on grounded theory or grounded theory of coding and coding of interviews. The statistical society is consisted of children and adolescents aged 10 to 12 years and 12 to 14 years old. The researcher interviewed and distributed a questionnaire and analyzed their critical behavior in the digital game of Clash of Clans and also in the next section of this paper, the results of deep interviews with university professors have been explored. Thus, in the paper, we concluded that in digital games, it is necessary to pay attention to critical thinking components in order to develop children's and adolescent questioning ability to solve problems and make decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children and teenagers' education
  • Digital Games
  • Socratic questioning
  • Critical Thinking
  • Philosophical learning