فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه علوم و تحقیقات

2 دانشیار دانشگاه تهران و مدیر گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی

3 استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

4 دانشکده مدیریت و اقتصاد ؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

چکیده

موسیقی به عنوان یکی از شاخه های اصلی حوزه هنر، از عناصر مهم تشکیل دهنده فرهنگ است. در بین انواع شاخه های موسیقی که در کشور عرضه و مصرف می شوند، تنها موسیقی ملی کشور به علت آنکه برآمده از تجربه تاریخی و زیست فرهنگی جامعه ایران است، ویژگی های ممتاز فرهنگ ایرانی را یدک می کشد. افول میزان محبوبیت و حجم مخاطبین این موسیقی در جامعه امروز ایران کاملا ملموس و قابل مشاهده است. چرخه فعالیت موسیقی از سه حوزه تولید، توزیع و مصرف تشکیل شده است. در ایران بر خلاف کشورهای توسعه یافته، تولید موسیقی توسط خود موسیقیدانان انجام می شود. این مقاله به دنبال آن است که با تمرکز بر بخش تولید در موسیقی ملی کشور، به کشف مقوله های فرهنگی حاکم در این عرصه بپردازد. انجام این تحقیق ضمن ایجاد یک فهم جامع از این عرصه می تواند به موسیقی ملی کشور جهت خروج از وضعیت کنونی کمک نماید. روش مورد استفاده در این پژوهش نظریه داده بنیاد نظام مند است. در گردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه عمیق و تخصصی استفاده شده است. داده های بدست آمده با استفاده از دستورالعمل های کدگذاری سه گانه باز، محوری و انتخابی کدگذاری شده اند. از دل داده ها 29 مفهوم و 9 مقوله استخراج شده و تولید موسیقی ملی ایران مشخصا به عنوان مقوله مرکزی شناخته شده است. در نهایت با استفاده از مدل پارادایمی، نظریه داده بنیادِ برآمده از تحقیق به صورت داستان و مدل تصویری ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cultural Categories of Production of Iranian National Music

نویسندگان [English]

  • pedram javadzadeh 1
  • Masoud Kowsari 2
  • Mohsen Ameri Shahrabi 3
  • Ataollah Abtahi 4

1 PhD Candidate of Cultural Management, Science and Research University

2 Associate Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran

3 Assistant Professor, Department of Management, Naragh Branch, Islamic Azad University

4 School of Management and Economics Islamic Azad University - Science and Research Branch

چکیده [English]

Music, as one of the main branches of art, is an important element of the culture. Among different genres of music that is presented and consumed in country, only national music of Iran, because of its origins that comes from historical and cultural experience of Iranian society has privileged of Iranian culture. The decline in popularity and the volume of audience of this kind of music is quite (tangible and visible in) considerable in today’s society of Iran. The music cycle consists of three phases: production, distribution and consumption. unlike in developed countries, in Iran, production of music is done by musicians themselves. This research focuses on music production of national music of Iran and its aim is helping to explore cultural categories of this sector. It is intended to provide a comprehensive understanding of this field that can help national music of Iran to get out of the current situation. The method used in this research is systematic grounded theory and data collection technique is deep and specialized interview. Coded data using of instructions which contain open, axial and selective coding. 29 concepts and 9 categories are extracted from data and the production of Iranian national music is known specifically as the central issue. Finally, by using paradigmatic model, the final theory presented as a story and imaginary model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian national music
  • grounded theory
  • music production
  • Cultural Category