فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شیراز

2 دانشجو/دانشگاه شیراز

چکیده

فساد یکی از پدیده‌های مهمی است که بسیاری از جوامع را در طول تاریخ، درگیر نموده است. یکی از عوامل تضعیف‌کننده‌ی فساد، شکل‌گیری و گسترش جامعه‌ی مدنی است و یکی از الزامات اساسی جامعه مدنی، گسترش و توسعه رسانه‌های جمعی آزاد و رسانه‌های اجتماعی هستند. مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی نحوه بازنمایی مسئله فساد توسط کاربران ایرانی در اینستاگرام انجام شد. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی است که با رویکرد عرفی به انجام رسیده است بدین صورت که 160 پست اینستاگرام که دارای هشتگ فساد بودند با استفاده از نمونه‌گیری نظری انتخاب و تحلیل شدند. یافته‌ها نشان می‌دهند که کاربران به 11 نوع فساد اشاره نموده‌اند که 7 نوع آن به طور مستقیم و 4 نوع به طور غیر مستقیم به حوزه‌ فساد اقتصادی مرتبط هستند. 3 مقوله‌ی اصلی از تحلیل‌ها ظهور یافته که عبارتند از درک وضعیت موجود فساد، مکانیسم‌های تبیین و مکانیسم‌های اعتراض علیه فساد. 9 مقوله‌ی فرعی نیز ذیل مقوله‌های اصلی بدست آمد است. تحلیل‌ها حاکی از این است که کاربران در مواجهه با فساد، از این رسانه جهت توصیف و تبیین فساد و اعتراض علیه آن استفاده می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Media and Perception of Corruption: The Study of Representation of Corruption by Iranian Users of Instagram Social Network

نویسندگان [English]

  • Mahmood Shahabi 1
  • Maryam Hashempoor Sadeghian 2

1 Shiraz University

2 Shiraz university

چکیده [English]

Corruption is one of the major phenomena that has involved many societies throughout history. One of the weakening factors of corruption is the formation and expansion of civil society and two basic requirements of civil society are free mass media and social media. The present study was conducted to investigate the representation of corruption issue by Iranian users in Instagram. Our methodology is qualitative content analysis that has been accomplished with a customary approach. 160 Instagram posts implying corruption hashtag were chosenand analysed by theoretical sampling. The findings show that users have pointed out to 11 corruption which 7 of them directly and 4 of them indirectly related to economic corruption. Three main categories emerging from the analysis are understanding of the current state of corruption, the mechanisms of explanation and the mechanisms for protesting corruption. Nine Sub-categories are also emerged out of three main categories. Analysis suggests that users in the face of corruption, use this medium to describe and explain corruption and protest against it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceptions of Corruption
  • Economic corruption
  • Corruption
  • Social Media
  • Instagram