فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء)س(

2 پژوهشگر گروه سلامت اجتماعی زن و خانواده جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

کیفیت زندگی از مفاهیم پیچیده و چندبعدی است که به عنوان شاخصی برای توسعه کشورها مورد سنجش قرار می‌گیرد و از مبانی سیاستگذرای و برنامه‌ریزی کلان کشورها محسوب می‌شود. زنان در کشورهای در حال توسعه به دلیل نقش‌های سنتی که بر عهده دارند، کیفیت زندگی پایین‌تری را تجربه می‌کنند. کیفیت زندگی زنان و ارتقای آن به جهت اینکه تقربیاً نیمی از جمعیت جوامع را تشکیل داده و نقش محوری در تربیت نسل آینده جوامع دارند از اهمیت مضاعفی برخوردار است. شناخت کیفیت زندگی زنان هنرمند، عوامل تأثیرگذار بر آن و رضایت از زندگی هدف این مطالعه است. در این پژوهش از روش ترکیبی (کیفی ـ کمی) استفاده شد. در روش کیفی 32 مصاحبه انجام شد که نتایج نشان داد در اثر انجام فعالیت هنری تعدادی متغیرهای عینی و ذهنی بوجود می‌آید و این متغیرها به عنوان عواملی تأثیرگذار و مثبت نقش مهمی در ارزیابی و رفع نیازهای اساسی زندگی افراد دارند که پیامد آن احساس رضایت و ارتقاء کیفیت زندگی است. با توجه به نتایج بخش کیفی 270 پرسش نامه تکمیل گردید که نتایج نشان داد؛ میانگین شاخص کل تأثیرات (روحی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی) ناشی از فعالیت‌های هنری این زنان برابر48/60 از 100 و میزان کیفیت زندگی آنان در ابعاد سلامت جسمی، روان، روابط اجتماعی و محیط اطراف بالاتر از میانگین است. تأثیرات ایجاد شده روحی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از فعالیت های هنری زنان منجر به تأمین انواع نیازها شده که نتیجه آن کیفیت زندگی متفاوت این زنان نسبت به دیگر زنان است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of artistic activities on the quality of life of artist women (Case Study: Women over 18 years old engaged in artistic activities in Tehran)

نویسندگان [English]

  • sharareh mehdizadeh 1
  • mahnaz pourhashemi 2

1 Alzahra university

2 jahad daneshgahi university of Alzahra ,Tehran, Irain

چکیده [English]

Quality of life is a complex and multidimensional concept that is measured as an indicator for the development of countries and is one of the foundations of policymaking and macro-planning for countries.Women in developing countries have traditional roles because of their role, Experience a lower quality of life.The quality of life for women and their promotion is of paramount importance as they make up about half of the population and play a central role in educating the next generation of communities.The aim of this study was to identify the quality of life of female artists,its influencing factors and life satisfaction.In this study, a mixed method (qualitative-quantitative) was used. In the qualitative method, 32 interviews were conducted and the results showed that artistic activity produced a number of objective and subjective variables and these variables, as influential and positive factors, play an important role in assessing and meeting the basic needs of people's lives, resulting in a sense of satisfaction and satisfaction.Improve the quality of life. According to the results of the qualitative part, 270 questionnaires were completed which showed that the mean of the total effect index (mental, cultural, economic and social) of the artistic activities of these women was 60.48 out of 100 and their quality of life in physical health dimensions.Psychology, social relationships and the environment are above average. The psychological, cultural, economic, and social impacts of women's artistic activities have resulted in a variety of needs, resulting in a different quality of life for other women

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artistic activity
  • Quality of Life
  • women artists