فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 معاون پژوهشی

چکیده

نحوه بازنمایی زنان شاغل در رسانه‌ها،‌ از جمله عوامل فرهنگی اجتماعی تاثیرگذار بر رد یا تایید کلیشه‌های جنسیتی سنتی مربوط به زنان و اشتغال آنها به شمار می‌رود و می‌تواند در تغییر باورهای فرهنگی مربوط به اشتغال زنان موثر واقع شود. هدف این مقاله، مطالعه بازنمایی زنان شاغل، در سینمای ایران پس از انقلاب و مقایسه آن در دوره‌های مختلف سیاسی پس از انقلاب، بوده است. برای نیل به این هدف، نمونه‌هایی از آثار سینمایی هر دوره که با محوریت اشتغال زنان ساخته شده بود، انتخاب شده و مورد تحلیل قرار گرفت. در بخش نظری تحقیق، از نظریه بازنمایی استوارت هال استفاده شده است. روش تحقیق بر مبنای الگوی نشانه‌شناسی جان فیسک بوده و نیز به منظور توصیف آثار، از تحلیل همنشینی استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه بازنمایی زنان شاغل در سینمای ایران، نشان می‌دهد که زنان شاغل مدرن برخلاف کلیشه زن سنتی، دارای قدرت،‌ توانمندی و استقلال بیشتری در زندگی خود بوده و تابع مردان نیستند. در بیشتر آثار‌ ساخته شده با محوریت زنان شاغل، سعی شده است ضمن نقد ایدئولوژی مردسالاری، از برابری‌طلبی و شایسته‌سالاری در اشتغال، دفاع شود؛ هرچند که شرایط اجتماعی هر دوره در نحوه بازنمایی زن شاغل و ایدئولوژی فیلم، ‌موثر بوده است. با این وجود و علیرغم تلاش برای دوری از نگاه مردسالارانه در این آثار،‌ شاهد طبیعی‌سازی نقش خانه‌داری برای زنان، هستیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the study of Representation of employed women in Iran's Cinema Films after the Revolution

نویسندگان [English]

  • Zahra Majdizade 1
  • Azam Ravadrad 2

1 University of Tehran

2 Research Assistant

چکیده [English]

The way of representation of employed women in Iranian media, is one of the social and cultural factors affecting the traditional gender stereotypes about women and their employment. This, can be effective in changing the cultural beliefs about women's employment. The main purpose of this article is to study the representation of employed women, in the cinema of Iran after the revolution (in 1979) and presenting a comparison in different political periods of post-revolution, respectively. To achieve this goal, prominent films produced in each course (focused on women's employment), had been selected and analyzed. The theoretical section of this study, utilizes the representation theory of Stuart Hall. The research methodology is based on the semiotics of John Fiske. To describe the films, the syntagmatic analysis is applied. The results of the study represented that the modern employed women, unlike traditional female stereotypes, have the power and are more independent from their husbands. In most films that focus on employed women, the director have tried to criticize the patriarchal ideology, alongside defending the ideology of egalitarianism and meritocracy in employment. Although social conditions of each political period, had been effective in the way of representation of employed women and the ideology of the film. Nevertheless, despite trying to avoid patriarchal ideology, in these works, the naturalization of housework for women can be seen as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representation
  • women's employment
  • Gender Stereotypes
  • Semiotics
  • ideology