فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا

2 گروه روان‌شناسی تربیتی دانشگاه الزهراء

3 استادیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی

4 دانشیار ،گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا

چکیده

کیفیت دوره‌ی دانشگاهی، شرایط و ویژگی‌های ارتباطی دانشگاه، ویژگی‌های فردی و گروهی استادان و نیز دانشجویان، مسأله‌ای مهم و اثرگذار بر بازدهی آموزش است. در هر دوره‌ای دانشگاه متناسب با جامعه و فناوری باید دگرگون شود. هدف این پژوهش ارزشیابی کیفیت آموزش دانشگاهی از راه پرداختن به زمینه‌سازی برای کارآفرینی و با توجه به اهمیت شبکه‌های ارتباطی دانشگاه الزهراء(س) بود. افزایش تعداد و درصد زنان پذیرفته‌شده و دانش‌آموخته‌ی دانشگاه‌های ایران و اهمیت توجه به کارآفرینی زنان ازجمله دلایل این مطالعه بود. این ارزش‌یابی با الگوی سیپ به‌صورت غیرآزمایشی از نوع مطالعه موردی است. جامعه‌ی این پژوهش برنامه‌ها، دانش‌آموختگان، دانشجویان، استادان و مدیران گروه دانشگاه‌ الزهراء در سال آموزشی 1394-95 بود که از نمونه‌ای دربردارنده‌ی 8 برنامه، 4 مدیر گروه، 40 استاد، 140 دانشجو و 40 دانش‌آموخته به روش خوشه‌ای تصادفی از چهار گروه با به‌کارگیری سیاهه‌وارسی و پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته داده‌گیری شد. یافته‌های پژوهش نشان‌داد در هیچ‌یک از برنامه‌ی‌های آموزشیِ بررسی‌شده اشاره و توجهی به شبکه‌های ارتباطی، نوآوری و کارآفرینی وجود ندارد، و واحدهای سازمانیِ ارتباطی میان دانشگاه و جامعه-بازارکار انگشت‌شمار، غیرشبکه‌ای و ازنظر ارتباطی کم‌کار بوده‌اند. ‌باوجود اظهار علاقمندی به نوآوری، بکارگیری روش‌های نوین آموزشی، عضویت و ارتباط با نهادهای برون‌دانشگاهی ضعیف بوده، پاسخ‌دهندگان زمینه‌سازی دانشگاه در این موارد را کم و خیلی‌کم ارزیابی‌کرده‌اند. نتایج به‌کارگیری پرسش‌نامه میان دانشجویان، استادان، مدیران‌گروه و دانش‌آموختگان تفاوت معنادار نداشت. از جنبه‌ی بافتی برخی ویژگی‌ها و امکانات با کمبود مهارت‌های ارتباطی استادان و دانشجویان مرتبط بوده‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Entrepreneurship in Higher Education: AL-Zahra University Case-study based on networks

نویسندگان [English]

  • Elhaam Fakhaari 1
  • Molok Khademi Ashkzari 2
  • Hamidreza HAssanabadi 3
  • Mansour Alihamidi 4

1 phd student Alzahra university

2 Alzahra university

3 Kharazmi University

4 Alzahra University

چکیده [English]

The important issues which also affect the efficiency of the education, in general, are the quality and achievement of university curricula. From a constructive perspective in which learning is considered to be a complex multidimensional behavior, inclusive of learners and teachers' interactions, curricula, as well as their implementations and achievements are as important as their evaluation is necessary. The goal of this research is the evaluation of academic education through the study of entrepreneurship establishment based on the educational interactive processes. This non-experimental assessment is based on the case study in CIPP model . By proper checklists and questionnaires a broadband data including programs, graduates, students, faculties and department administrators have been collected. All tools were designed and built by author as well as tested, validated and their reliability was calculated. The results showed that innovation and entrepreneurship is not a main concern in any of the current educational programs. Also the relationship between the university and market, in terms of interactive relationship, is not as expected. Despite existing interest in innovation, the respondents have been criticizing the lack of current university organizations efforts for engaging modern training methods, improving knowledge and skills in entrepreneurship, and communication with outside institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • case-study
  • Entrepreneurship
  • Higher Education
  • Evaluation
  • Network