آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

ژ

 • ژیانپور، مهدی [1] دکترای جامعه‌شناسی، استادیار پژوهش، گروه مطالعات اجتماعی – فرهنگی شهر، جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.

س

ش

ص

ض

 • ضیایی، ثریا [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران

ط

ع

غ

ف

ق

ک

 • کیا، حامد [1] دانشجوی دکتری رشته سیاست‌گذاری فرهنگی در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 • کاظمیان، غلامرضا [1] استادیار مدیریت شهری دانشگاه علامه طباطبایی.

 • کرمی، محمدتقی [1] مدیرگروه مطالعات زنان علامه طباطبایی

 • کریمی، تاچارا [1] کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

 • کریمی، جلیل [1] دانشگاه راضی

 • کریمی، مریم [1] سمنان-دانشگاه سمنان- دانشکده هنر- گروه طراحی و چاپ پارچه

 • کریمی مله، علی [1] دانشیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران

 • کریمی مله، مرتضی [1] دانشجوی دکتری انسان شناسی دانشگاه تهران، پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست‌شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری، گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری، تهران، ایران.

 • کریم نژاد، سارا [1] دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه تبریز.

 • کشاورز، خدیجه [1] دکترا جامعه شناسی، جامعه شناسی گروه مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وابسته به وزارت علوم

 • کلاهی، محمدرضا [1] عضو گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

 • کلاهی، محمدرضا [1] مدیر گروه جامعه شناسی فرهنگی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی

 • کمالی، افسانه [1] دکتری جامعه‌شناسی هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهراء

 • کیهان، امیر [1] 1. دانشجوی دکتری علوم ارتباطات واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 • کوثری، مسعود [1] دانشیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

 • کوثری، مسعود [1] دانشیار دانشگاه تهران و مدیر گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی

 • کوثری، مسعود [1] دانشیار گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 • کوچک زائی، طیبه [1] کارشناسی ارشد مردم شناسی، دانشگاه تهران

م

ن

و

ه