بازنمایى شخصیت‌های عربى در سریال‌ها و فیلم‌هاى انیمیشنى غربى
1. بازنمایى شخصیت‌های عربى در سریال‌ها و فیلم‌هاى انیمیشنى غربى

علی شیح مهدی؛ محمد فراس العضل

دوره 11، شماره 38 ، پاییز 1394، ، صفحه 11-35

چکیده
    عوامل موثر برای پیدایش دیدگاه غرب نسبت به شرق به طور کلی و به طور ویژه جهان عرب را باید از سده‌های دور در متون کتاب‌های مقدس، ماجراهای جنگ‌های صلیبی و در سده‌های متاخر در آثار سفرنامه‌نویسان وجهانگردان ...  بیشتر