سرمایه فرهنگی و شادی جوانان
1. سرمایه فرهنگی و شادی جوانان

غلامرضا خوش فر؛ حیدر جانعلی زاده؛ فاطمه اکبرزاده؛ حمید دهقانی

دوره 11، شماره 38 ، پاییز 1394، ، صفحه 89-120

چکیده
  شادی در زندگی جوانان انگیزه، پویایی و تحرک ایجاد می‌کند و به عنوان یک کاتالیزور می‌تواند نقش تسریع کننده‌ای در فرایند توسعه جامعه داشته باشد. از این رو با توجه به اهمیت شادی در زندگی جوانان، هدف از این ...  بیشتر