الگوی فلسفه هنجارین مدیریت خبر و اطلاع‌رسانی
1. الگوی فلسفه هنجارین مدیریت خبر و اطلاع‌رسانی

احمد آکوچکیان؛ زهرا نجفی

دوره 11، شماره 38 ، پاییز 1394، ، صفحه 157-186

چکیده
  دانش فقه در احکام، در آستانه گذار از عصر اول معرفت‌شناختی خویش؛ یعنی دگردیسی فلسفه فقهی است. از این‌رو می‌توان انتظار دومین فصل تحول معرفت‌شناختی فقه را، در عرصه میان رشته‌ای‌ها، از جمله حوزه فقه، ...  بیشتر