تحلیل وضعیت کنش ارتباطی در کافه‌های تهران
1. تحلیل وضعیت کنش ارتباطی در کافه‌های تهران

سید محمد مهدی زاده؛ فرید عزیزی

دوره 11، شماره 41 ، زمستان 1394، ، صفحه 69-100

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تحلیل وضعیت کنش ارتباطی در کافه‌های تهران است. این پژوهش از نوع کیفی و به شیوه مصاحبه نیمه‌ ساخت‌یافته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد کافه‌رو تهران است. به منظور انتخاب نمونه ...  بیشتر