تحلیل اجتماعی تکوین موج نوی سینمای کرد بر بستر سینمای قومی ایران
1. تحلیل اجتماعی تکوین موج نوی سینمای کرد بر بستر سینمای قومی ایران

خسرو سینا؛ حمیدرضا افشار

دوره 12، شماره 45 ، زمستان 1395، ، صفحه 149-166

چکیده
  تحلیل و واکاوی جریان‌های سیاسی – اجتماعی مؤثر بر شکل‌گیری موج نوی «سینمای کرد» در دوران اصلاحات، هدف اصلی این مطالعه است. به همین منظور در یک خوانش استنتاجی و به روش تفسیری - تحلیلی در قالب یک ...  بیشتر