پرسه‌زنی، جامعه‌شناسی انتقادی و زندگی روزمره (نمونۀ موردی:خیابان گلسار شهر رشت)
1. پرسه‌زنی، جامعه‌شناسی انتقادی و زندگی روزمره (نمونۀ موردی:خیابان گلسار شهر رشت)

سهیل توانا؛ معصومه شفیعی؛ بهرنگ صدیقی

دوره 11، شماره 41 ، زمستان 1394، ، صفحه 39-68

چکیده
  نوشتار پیش ‌رو تلاشی است در جهت توصیف زندگی روزمرۀ مدرن ایرانی و همچنین نقد آن. در این راستا به مطالعۀ زندگی روزمرۀ نوجوانان و جوانان ایرانی در یکی از شکل‌های معمول و گستردۀ گذران اوقات فراغتشان یعنی ...  بیشتر