تحلیل نشانه - اسطوره شناختی عکس و سرخط روزنامه های ایران انتخابات ریاست جمهوری سال 1392
1. تحلیل نشانه - اسطوره شناختی عکس و سرخط روزنامه های ایران انتخابات ریاست جمهوری سال 1392

صبا خسروی

دوره 10، شماره 37 ، زمستان 1393، ، صفحه 67-93

چکیده
  موضوع این مطالعه، اسطوره‌شناسی عکس و سرخط اصلی روزنامه‌های سراسری کشور پس از اعلام نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 است. رویکرد نظری پژوهش، نظریه‌ی نشانه- اسطوره‌شناختی دو مرحله‌ای بارت است. ...  بیشتر