بررسی مصرف تظاهری و عوامل موثر بر آن در شهر تهران
1. بررسی مصرف تظاهری و عوامل موثر بر آن در شهر تهران

افسانه کمالی؛ لعیا خوددکاری

دوره 10، شماره 37 ، زمستان 1393، ، صفحه 119-153

چکیده
  امروزه ما در محاصره‌ی شگفت انگیز مصرف کالاها و اشیای مادی قرار گرفته‌ایم.گرچه تا پیش ازاین مصرف کالاهای مختلف در راستای نیازهای اقتصادی بوده است، اما امروزه افراد ازکالاهای مختلف نه برای رفع نیازهای ...  بیشتر