تحلیل گفتمان سیاسی رمان «تنگسیر» صادق چوبک
1. تحلیل گفتمان سیاسی رمان «تنگسیر» صادق چوبک

اصغر احمدی؛ فردوس آقا گل زاده؛ محمد علی خلیلی؛ حسینعلی قبادی؛ محمدرضا جوادی یگانه

دوره 10، شماره 36 ، پاییز 1393، ، صفحه 95-131

چکیده
  پژوهش حاضر با استفاده از نظریات متفکرانی هم‌چون وسنو، کالینز، باختین، معدل و با کمک روش سه‌سطحی فرکلاف، به تحلیل گفتمان سیاسی تنگسیر صادق چوبک پرداخته است. پرسش تحقیق حاضر، آن است که چگونه می‌توان ...  بیشتر