بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و شادکامی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه یزد)
1. بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و شادکامی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه یزد)

سید علیرضا افشانی؛ یاسین خرم پور؛ سجاد ممبینی

دوره 10، شماره 36 ، پاییز 1393، ، صفحه 155-179

چکیده
  این پژوهش به بررسی یکی از موضوعات مهم برای جامعه یعنی رابطه سرمایه فرهنگی و شادکامی پرداخته است. تحقیق از نوع پیمایشی بوده و داده‌ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع‌آوری گردید. برای سنجش شادکامی از ...  بیشتر