اسکناس‌نویسی: بازسازی معنایی تجربه‌ی کنشگران
1. اسکناس‌نویسی: بازسازی معنایی تجربه‌ی کنشگران

امید قادرزاده؛ سید وحید میره بیگی

دوره 10، شماره 36 ، پاییز 1393، ، صفحه 179-205

چکیده
  نوشتن و درج مطالب روی اسکناس‌ها پدیده‌ای به نسبت نوین است که تفاسیر مختلفی درباره‌ی آن شکل گرفته امّا تا کنون مورد بررسی علمی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر، به منظور فهم شرایط، تعاملات و پیامدهای مربوط ...  بیشتر