مطالعه کیفی جهانی شدن و تغییرات خانواده در شهر زنجان
1. مطالعه کیفی جهانی شدن و تغییرات خانواده در شهر زنجان

سیده زهرا میر محمد رضایی؛ باقر ساروخانی؛ حسن سرایی

دوره 12، شماره 45 ، زمستان 1395، ، صفحه 13-44

چکیده
  جهانی شدن پدیده‌ای است چند بعدی که هر یک از ابعاد آن می‌تواند بر نهاد خانواده تاثیرگذار باشد. خانواده در جهان امروز، بیش از گذشته در معرض تغییر و دگرگونی است. این مطالعه با هدف درک چگونگی تفسیر مردم در ...  بیشتر