وجوه تمایز فرهنگ کار در ایران و خارج از ایران در نگاه شاغلین ایرانی ِ خارج از کشور
1. وجوه تمایز فرهنگ کار در ایران و خارج از ایران در نگاه شاغلین ایرانی ِ خارج از کشور

سمیه توحیدلو؛ علیرضا ذاکری؛ محسن جعفری مقدم

دوره 13، شماره 48 ، پاییز 1396، ، صفحه 35-56

چکیده
  در این مقاله تلاش شده تا وضعیت فرهنگ کار در سازمان‌های ایرانی اعم از دولتی و خصوصی مطالعه شود. برای فهم این وضعیت، شاغلین ایرانی خارج از کشوری مورد مطالعه قرار گرفته اند که تجربه کار در ایران و غیر از ...  بیشتر