پیش‌نهادی برای بررسی اتنوگرافیک پدیده‌های چندجایی: زندگی‌نگاری
1. پیش‌نهادی برای بررسی اتنوگرافیک پدیده‌های چندجایی: زندگی‌نگاری

علی مراد عناصری

دوره 14، شماره 51 ، تابستان 1397، ، صفحه 149-174

چکیده
  این مقاله در پی آن است که با طرح مساله‌ی چندجایی بودن برخی پدیده‌ها به ویژه در پیوستار چندقومیتی، و از نظر نگارنده، چندزیستی ایران ـ نه ترکیبی و چندرگه بودن ـ، نشان دهد که چه امکانات اتنوگرافیکی پیش ...  بیشتر