تجربه‌ی زیسته‌ی «تعلیق استقلال اقتصادی» و استراتژی‌های مواجهه با آن
1. تجربه‌ی زیسته‌ی «تعلیق استقلال اقتصادی» و استراتژی‌های مواجهه با آن

علیرضا خزائی؛ وحید شالچی

دوره 14، شماره 52 ، پاییز 1397، ، صفحه 261-288

چکیده
  این پژوهش در پی آن است که با بهره‌گیری از روش پدیدارشناسی، به بررسی تجربه‌ی زیسته‌ی گروهی از افراد بپردازد که پیگیری تحصیلات تکمیلی از سوی آنان باعثِ به تأخیر افتادن استقلال اقتصادی آن‌ها شده است و ...  بیشتر