آموزش سواد رسانه‌ای به کودکان : معرفی شاخص‌های محتوای آموزش سواد رسانه‌ای در دبستان
1. آموزش سواد رسانه‌ای به کودکان : معرفی شاخص‌های محتوای آموزش سواد رسانه‌ای در دبستان

سیده زهرا اجاق

دوره 14، شماره 53 ، زمستان 1397، ، صفحه 221-247

چکیده
    آموزش سواد رسانه‌ای در ایران به شکل رسمی و غیررسمی در حال گسترش است و نیاز به متون یا منابعی وجود دارد که به‌طور علمی شاخص‌های مناسب برای محتوای آموزش را شناسایی و ارائه کنند. با توجه به‌این‌که ...  بیشتر