حافظۀ جمعی نسل‌ها از جنگ هشت‌سالۀ ایران و عراق
1. حافظۀ جمعی نسل‌ها از جنگ هشت‌سالۀ ایران و عراق

محمدمهدی فرزبد؛ حیدر جانعلی زاده

دوره 14، شماره 50 ، بهار 1397، ، صفحه 35-58

چکیده
  هدف اصلی این مقاله بررسی حافظۀ جمعی نسل‌ها از جنگ هشت سالۀ ایران و عراق به‌مثابه یک واقعیت اجتماعی در جامعۀ معاصر ایران است. از آنجا که نسل، به‌عنوان چارچوب اجتماعی اصلی، خاطرات طیف‌های مختلف کنشگران ...  بیشتر