راهبردهای ارتقای دیپلماسی رسانه‌ای در زمینه توسعۀ فرهنگی ایران برای دوران پسابرجام
1. راهبردهای ارتقای دیپلماسی رسانه‌ای در زمینه توسعۀ فرهنگی ایران برای دوران پسابرجام

احمد امین فرد

دوره 14، شماره 50 ، بهار 1397، ، صفحه 139-168

چکیده
  ابزارهای ارتباطی به‌مثابه کارگزاران فرهنگی در شکل‌دهی به افکار عمومی و ذهنیت‌ها، تأثیر به‌سزایی دارند. تحولات منطقۀ آسیای غربی و افول گروه تروریستی داعش، همه‌پرسی جدایی کردستان عراق، روی کار آمدن ...  بیشتر