مطالعه پوشاک سنتی به نام قبا در جامعه فرهنگی ایران
1. مطالعه پوشاک سنتی به نام قبا در جامعه فرهنگی ایران

سمیه باصری؛ مریم کریمی

دوره 15، شماره 54 ، بهار 1398، ، صفحه 0-0

چکیده
  پوشاک سنتی یکی از مهمترین میراث فرهنگی می باشد که در ادوار مختلف تاریخی و فرهنگی ایران همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. لباس همانند زبان می تواند هویت قومی، اجتماعی و جغرافیایی و منزلت اجتماعی ...  بیشتر