تحلیل کیفی انگیزه‌های عضویت در شبکه اجتماعی فیس‌بوک
1. تحلیل کیفی انگیزه‌های عضویت در شبکه اجتماعی فیس‌بوک

نادر رازقی؛ محمود شارع پور؛ مهدی علیزاده

دوره 13، شماره 47 ، تابستان 1396، ، صفحه 11-42

چکیده
  اهمیت و نقش اینترنت در تعاملات و تغییرات فردی و اجتماعی زندگی انسان امروزی به ویژه پس از پیدایش نخستین شبکه‌های اجتماعی مجازی بیش از پیش خود را نشان داده و امروزه مطالعه و تحلیل شبکه‌های اجتماعی به یکی ...  بیشتر