الگوی دیپلماسی رسانه ای در مراکز روابط عمومی: یک مطالعه کیفی
1. الگوی دیپلماسی رسانه ای در مراکز روابط عمومی: یک مطالعه کیفی

امیر رستگار؛ باقر ساروخانی؛ اصحاب حبیب زاده؛ شهناز هاشمی

دوره 14، شماره 53 ، زمستان 1397، ، صفحه 73-96

چکیده
    روابط عمومی موثر در سازمانها، بین المللی شده است و با توجه دگرگونیهای پیش آمده و پر رنگ شدن عنصرارتباط، دیپلماسی رسانه ای در این روزها اهمیت بسیار یافته است. این رساله تلاش دارد الگوی دیپلماسی رسانه ...  بیشتر