استخراج مدل مدیریت ارتباطات سازمانی در بستر شبکه های اجتماعی مجازی
1. استخراج مدل مدیریت ارتباطات سازمانی در بستر شبکه های اجتماعی مجازی

فرناز روزبان؛ حسین دامغانیان؛ علی اکبر فرهنگی؛ عباس علی رستگار

دوره 15، شماره 54 ، بهار 1398، ، صفحه 0-0

چکیده
  محققین زیادی بر اهمیت ارتباطات سازمانی تاکید داشته اند و این مفهوم در حوزه های مختلف بررسی شده است؛ اما در سال های اخیر، ظهور و افزایش علاقه مندی به شبکه های اجتماعی، ارتباطات سازمانی را به عرصه جدیدی ...  بیشتر