زندگی روزمره موتورسواران معیشتی
1. زندگی روزمره موتورسواران معیشتی

تقی آزادارمکی؛ علیرضا صادقی

دوره 13، شماره 47 ، تابستان 1396، ، صفحه 43-76

چکیده
  این مقاله شرح روایتِ زندگی تهیدستانی است که سیاست­های نولیبرال آنان را از بازار کار رسمی محروم و به معیشت­شان دست درازی کرده است. این گروه از محروم­شدگان شهری به ناگزیر برای بهبود بخشیدن به زندگی­شان ...  بیشتر