«تکثر حقوقی، حاکمیت قانون، تفسیر فرهنگی» وجوهی از مبحث
1. «تکثر حقوقی، حاکمیت قانون، تفسیر فرهنگی» وجوهی از مبحث "هرمنوتیک و تکثر حقوقی" با توجه به آراء کلیفورد گیرتز و پل ریکور

غزاله فریدزاده؛ رائد فریدزاده

دوره 14، شماره 52 ، پاییز 1397، ، صفحه 11-31

چکیده
  موضوع نوشتار حاضر بررسی نسبت میان هرمنوتیک حقوقی، تکثر حقوقی و حاکمیت قانون است. به بیان دیگر ، این جستار در پی پاسخ به این پرسش است که نقش "هرمنوتیک حقوقی" به عنوان حلقۀ ارتباطی میان "حفظ وحدت و صلابت نظام ...  بیشتر