معنا، مفهوم و کارکرد فرزند در ایران
1. معنا، مفهوم و کارکرد فرزند در ایران

مرتضی کریمی مله؛ رضا عمانی سامانی؛ مریم حسینی نیا

دوره 13، شماره 46 ، بهار 1396، ، صفحه 111-146

چکیده
  فرزند چه معنا، تعریف و کارکردهایی در جامعه و فرهنگ ایرانی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش، ما به افراد ناباروران در جستجوی درمان، زوج‌های تازه ازدواج کرده و افراد مخالف فرزند‌آوری مراجعه کردیم. از طریق ...  بیشتر