بازنمایی مناسبات کارآفرین و سرمایه‌دار در سریال‌های تلویزیونی بعد از جنگ تحمیلی
1. بازنمایی مناسبات کارآفرین و سرمایه‌دار در سریال‌های تلویزیونی بعد از جنگ تحمیلی

زرین زردار؛ رحمان علیزاده

دوره 14، شماره 51 ، تابستان 1397، ، صفحه 101-124

چکیده
  در اقتصاد مبتنی بر کارآفرینی، رابطه میان کارآفرین و سرمایه‌دار – به عنوان یک رابطه توسعه بخش- از اهمیت اساسی برخوردار است و بازنمایی رسانه ای آن به خاطر نقشی که در شکل دهی به فرهنگ عمومی دارد، اهمیت ...  بیشتر