دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، تابستان 1393، صفحه 1-214