دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، پاییز 1393، صفحه 1-205 
4. تحلیل گفتمان سیاسی رمان «تنگسیر» صادق چوبک

صفحه 95-131

اصغر احمدی؛ فردوس آقا گل زاده؛ محمد علی خلیلی؛ حسینعلی قبادی؛ محمدرضا جوادی یگانه


6. بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و شادکامی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه یزد)

صفحه 155-179

سید علیرضا افشانی؛ یاسین خرم پور؛ سجاد ممبینی


7. اسکناس‌نویسی: بازسازی معنایی تجربه‌ی کنشگران

صفحه 179-205

امید قادرزاده؛ سید وحید میره بیگی