دوره و شماره: دوره 9، شماره 31، تابستان 1392، صفحه 1-173