گرایش زنان به آموزه‌های گفتمان روشنفکر (مورد مطالعه: زنان 18 تا 40 سال شهر شیراز)
1. گرایش زنان به آموزه‌های گفتمان روشنفکر (مورد مطالعه: زنان 18 تا 40 سال شهر شیراز)
دوره 8، شماره 28 ، پاییز 1391، صفحه 11-34

چکیده
  هدف این پژوهش، سنجش میزان «گرایش به آموزه‌های گفتمان روشنفکری» و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در میان زنان شهر شیراز است. چارچوب تبیینی پژوهش متأثر از نظریه‌های هویت محور در تبیین جنبش‌های اجتماعی ...  بیشتر
مدلی برای مطالعۀ مطبوعات زنان در ایران
2. مدلی برای مطالعۀ مطبوعات زنان در ایران
دوره 8، شماره 28 ، پاییز 1391، صفحه 35-66

چکیده
  نقش و زبان مطبوعات در ایران به طور کلی تحت تأثیر دو متغیر « قدرت سیاسی» و «جامعۀ مدنی» بوده است که خود متأثر از «فرهنگ سیاسی نخبگان» و «ساز وکارهای حل اختلاف در جامعۀ جدید» هستند. ...  بیشتر
کیفیت روابط میان فرهنگی در جامعة ایران و عوامل مؤثر بر آن
3. کیفیت روابط میان فرهنگی در جامعة ایران و عوامل مؤثر بر آن
دوره 8، شماره 28 ، پاییز 1391، صفحه 67-90

چکیده
  یکی از مشخصه‌های مهم جامعه ایرانی کثرت و تنوع فرهنگی است و به همین جهت توجه به موضوع ارتباطات میان‌ فرهنگی و تلاش برای فهم و تشخیص عوامل مؤثر بر بروز تنش و اختلافات میان فرهنگی ضروری می‌باشد. لذا در این ...  بیشتر
سرمایه فرهنگی و نگرش و رفتارهای زیست‌محیطی (مطالعه موردی: استان کردستان)
4. سرمایه فرهنگی و نگرش و رفتارهای زیست‌محیطی (مطالعه موردی: استان کردستان)
دوره 8، شماره 28 ، پاییز 1391، صفحه 91-120

چکیده
  هدف این مطالعه، سنجش تأثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش‌ها و رفتارهای زیست‌محیطی است. برای شناسایی تأثیر سرمایه فرهنگی بر رفتارهای زیست‌محیطی، نظرات صاحب نظران جامعه‌شناسی محیط زیست و نیز طرفداران دیدگاه ...  بیشتر
نقد پسااستعماری روایت سریال قهوه تلخ از مدرنیته سیاسی ایرانی: با تاکید بر روش واسازی
5. نقد پسااستعماری روایت سریال قهوه تلخ از مدرنیته سیاسی ایرانی: با تاکید بر روش واسازی
دوره 8، شماره 28 ، پاییز 1391، صفحه 121-146

چکیده
  امروزه مطالعات پسا استعماری یکی از جدیدترین حوزه‌های علوم اجتماعی در کشورهای موسوم به جهان سوم است که توجه روزافزونی را به خود جلب کرده است. مطالعات پسااستعماری به دنبال آشکار کردن این مسئله است که مدرنیته ...  بیشتر
تحلیل تماتیک رفتارهای بدنی در بین دختران و زنان تهرانی
6. تحلیل تماتیک رفتارهای بدنی در بین دختران و زنان تهرانی
دوره 8، شماره 28 ، پاییز 1391، صفحه 147-170

چکیده
  بررسی حاضر حول این سؤال اساسی سامان یافته است که افراد چگونه و چه معانی‌ای به رفتارهای بدنی خود الصاق می‌کنند؟ اهمیت این بررسی کیفی از آن روست که غالب بررسی‌های صورت گرفته داخلی در چارچوب این برنامه‌ی ...  بیشتر
شهرگرایی و ایستار فرهنگی: مورد تجربی ساکنین شهر تهران
7. شهرگرایی و ایستار فرهنگی: مورد تجربی ساکنین شهر تهران
دوره 8، شماره 28 ، پاییز 1391، صفحه 171-198

چکیده
  شهرگرایی به کیفیت متمایز اجتماع انسانی یا شیوه‌ی زندگی که ویژگی شهر است اشاره می‌کند. شهرگرایی برخلاف شهرنشینی فرایند رشد شهری نیست بلکه مرحله‌ی نهایی و نتیجه‌ی شهرنشینی محسوب می‌شود. در این بررسی ...  بیشتر
بررسی امکان‌های بازتابندگی هنری به منظوربازنمایی اخلاقی دیگری فرودست مطالعة موردی«کلوزآپ- نمای نزدیک»(عباس کیارستمی)
8. بررسی امکان‌های بازتابندگی هنری به منظوربازنمایی اخلاقی دیگری فرودست مطالعة موردی«کلوزآپ- نمای نزدیک»(عباس کیارستمی)
دوره 8، شماره 28 ، پاییز 1391، صفحه 199-223

چکیده
  بازتابندگی در معنای عام آن، واجد سبقه و مقبولیت‌ تردیدناپذیری در فلسفه، علم و هنر است. این ترماز یکسو به عنوان مفهومی روش شناختی در این حوزه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و از سوی دیگر مفهومی ست که امکان‌های ...  بیشتر