دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، تابستان 1391، صفحه 1-243