بازخوانی انتقادی تاریخ (گفتمانکاوی تاریخ‌نگاری کردستان)
1. بازخوانی انتقادی تاریخ (گفتمانکاوی تاریخ‌نگاری کردستان)

جلیل کریمی؛ کمال خالق پناه؛ جلال الدین رحیمی

دوره 12، شماره 43 ، تابستان 1395، صفحه 11-36

چکیده
  تاریخ‌نگاری یکی از سازوکارهای معنابخشی به هویت‌های فرهنگی معاصر، از طریق حافظه جمعی، روایت، فانتزی (خیالپردازی) و اسطوره است. یکی از حوزه‌هایی که به بازاندیشی انتقادی تاریخ پرداخته و آن‌ را در رابطه ...  بیشتر
سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ از بازنمایی واقعیت تا کارویژه های رسانه ای
2. سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ از بازنمایی واقعیت تا کارویژه های رسانه ای

حمید رضا رحمانی زاده دهکردی؛ سهیلا نجفی حاجی ور

دوره 12، شماره 43 ، تابستان 1395، صفحه 37-64

چکیده
  دیرباز ابزار و وسایل مختلفی برای تعامل و کنش ارتباطی و فرهنگی وجود داشته است. یکی از این ابزارها، سیاحت‌نامه و داستان‌ها‌‌ی تخیلی جهانگردان است که البته پیشینه‌ی آن در غرب به سده‌ها‌‌ی قبل می‌رسد. ...  بیشتر
روابط فرهنکی ایران و ارمنستان ظرفیت ها و پتانسیل ها
3. روابط فرهنکی ایران و ارمنستان ظرفیت ها و پتانسیل ها

محسن نظام آبادی

دوره 12، شماره 43 ، تابستان 1395، صفحه 65-87

چکیده
    از اسناد تاریخی باستانی چنین بر می‌آید که روابط میانایرانیان و ارامنه دارای تاریخی چند هزار ساله است. همسایگی این دو قوم کهن پیوندی عمیق میان آنها ایجادکرده که ریشه‌ای بس محکم در مراودات فرهنگی آنهادارد.روابط ...  بیشتر
مصرف پوشش؛ بررسی تجربی پوشش جوانان شهرآمل
4. مصرف پوشش؛ بررسی تجربی پوشش جوانان شهرآمل

مهری بهار؛ عذرا محمودی

دوره 12، شماره 43 ، تابستان 1395، صفحه 89-120

چکیده
  هدف اساسی که در این مقاله دنبال شده است، شناخت چگونگی و چرایی مصرف پوشش (تنوع پوشش و حجاب) دختران جوان در شهر آمل می باشد. به طور ضمنی تلاش بر این است تا نگره دختران جوان نسبت به کدهای پوششی و سنخ ...  بیشتر
عملکرد روزنامهنگاران علم در صفحه علم و فناوری مطبوعات
5. عملکرد روزنامهنگاران علم در صفحه علم و فناوری مطبوعات

فاطمه بنیادی؛ مهدخت بروجردی علوی

دوره 12، شماره 43 ، تابستان 1395، صفحه 121-153

چکیده
  با توجه به نقش «روزنامه‌نگاران علم» به عنوان یکی از ارکان ترویج علم در جامعه و جایگاه «روزنامه‌نگاری علم» در توسعه علمی کشور بررسی عملکرد آنها در رسانه‌های گوناگون می‌تواند توصیف‌کننده ...  بیشتر
نشانهشناسی تبلیغات در شبکه های ماهوارهای و داخلی(با تاکید بر دیدگاه اسطورهشناسی بارت
6. نشانهشناسی تبلیغات در شبکه های ماهوارهای و داخلی(با تاکید بر دیدگاه اسطورهشناسی بارت

مریم مختاری؛ محمد حسین ابتکاری

دوره 12، شماره 43 ، تابستان 1395، صفحه 155-176

چکیده
  هدف مطالعه حاضر، نشانهشناسی تبلیغات در شبکههای ماهوارهای فارسی زبان و داخلی بر اساس دیدگاه رولان بارت است. تحقیق حاضر با رویکردی کیفی صورت گرفته است و جامعهی هدف پژوهش حاضر، آگهیهای ...  بیشتر
بررسی وضعیت طرد اجتماعی معلولین : مورد مطالعه معلولین جسمی و حرکتی تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان ری
7. بررسی وضعیت طرد اجتماعی معلولین : مورد مطالعه معلولین جسمی و حرکتی تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان ری

رضا زرین کفشیان

دوره 12، شماره 43 ، تابستان 1395، صفحه 177-201

چکیده
   پژوهش حاضر در پی فهم و توصیف وضعیت طرداجتماعی معلولین و چگونگی توزیع این مهم در بینمعلولین می باشد. به عبارت بهتر در این پژوهش به میزان طردمعلولین از روابط و مشارکت های اجتماعی، تحصیلات، بازارکار و متعاقباً شرمساری معلولین پی خواهیم برد. ...  بیشتر