دوره و شماره: دوره 12، شماره 43، تابستان 1395، صفحه 235-1 
1. بازخوانی انتقادی تاریخ (گفتمانکاوی تاریخ‌نگاری کردستان)

صفحه 11-36

جلیل کریمی؛ کمال خالق پناه؛ جلال الدین رحیمی