دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، زمستان 1395، صفحه 1-199 
1. مطالعه کیفی جهانی شدن و تغییرات خانواده در شهر زنجان

صفحه 13-44

سیده زهرا میر محمد رضایی؛ باقر ساروخانی؛ حسن سرایی