دوره و شماره: دوره 13، شماره 46، بهار 1396، صفحه 1-235 
3. تحولات سن کودکی در حقوق ایران

صفحه 71-90

امیر حمزه زینالی؛ تاچارا کریمی


5. معنا، مفهوم و کارکرد فرزند در ایران

صفحه 111-146

مرتضی کریمی مله؛ رضا عمانی سامانی؛ مریم حسینی نیا