دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، تابستان 1396، صفحه 1-252 
2. زندگی روزمره موتورسواران معیشتی

صفحه 43-76

تقی آزادارمکی؛ علیرضا صادقی